بنابراین بر اساس مصوبه مجلس، دولت موظف شد حقوق بازنشستگان را یکسان کند تا باری از دوش این قشر از جامعه برداشته شود. اما این قانون تا حدودی اعمال شد. اما در برنامه ششم توسعه که برای دو سال دیگر تمدید شد، دولت همسان سازی حقوق بازنشستگان را متوقف کرد. انتظار می رفت این قانون در برنامه هفتم توسعه کشور گنجانده شود اما به نظر می رسد در این پنج سال این مهم مغفول مانده است و دولت توجه لازم

این نماینده مجلس گفت: یکسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه جایی ندارد و دولت نیز در این زمینه چیزی نیاورده است. مجلس در این زمینه تصمیم خاصی ندارد. در بسیاری از کشورها، شهروندان باید در صندوق بازنشستگی ملی شرکت کنند. وجوه از درآمد یک شخص حقیقی به عنوان صندوق ذخیره تخصیص می یابد که برای دوره بازنشستگی افراد حقیقی پیش بینی می شود. این مبالغ به عنوان “حقوق بازنشستگی” شناخته می شود و در طول سال ها یا

تماس با ما